Hakkımızda

Code Factory tüm sektörlerde özel çözümler sunarak müşteri memnuniyetini ön planda tutmakta müşteriye en kolay kullanımlar sağlamaktadır.Code Factory'in temel prensibi...

Devamını Oku

Perpa Ticaret Merkezi A Blok 9. Kat No 1157 Şişli /İSTANBUL T: 0850 885 28 50 F: 0212 221 55 16

info@cfyazilim.com

0 850 885 28 50

Ziya Gökalp Caddesi 24/81 Kültür Mahallesi Çankaya/ANKARA T: 0850 885 28 50 F: 0212 221 55 16

info@cfyazilim.com

0 850 885 28 50

Likom Presto Plus

Kurumsal Kaynak Yönetimi’nde verimlilik artışını Likom Presto Plus ile sağlayın. Likom Yazılım, ticaret, sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin mevcut ve gelecekteki gereksinimlerini gözönüne alarak tüm iş süreçlerini en etkin şekilde gerçekleştirip verimlilik artışı sağlamayı hedefleyen, maliyetlerini düşürerek karlılığı arttırıp sağlıklı büyümek isteyen KOBİ’ler için ekonomik ERP olan Likom Presto Plus’ı geliştirdi. En yaygın kullanılan ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri olan Microosoft SQL ve IBM DB2 ile çalışabilen Likom Presto Plus Kurumsal Kaynak Yönetimi Yazılımı, KOBİ’lere yoğun rekabet ortamında hedeflerine ulaşmakta benzersiz bir hız ile esneklik ve işlevsellik sağlar.

Stok Yönetimi


+ Stok giriş-çıkış işlemlerinin barkod veya el terminalleri vasıtası ile yapılabilmesi.
+ Stok maliyetlerinin; Son Giren İlk Çıkar (LIFO), İlk Giren Son Çıkar (FIFO), Yürüyen Ortalama Maliyet, Aritmetik Ortalama Maliyet veya Ay Kapama Maliyet sistemlerine.
+ Fiyat farkı, vade farkı ve kur farkından doğan maliyet artış ve azalışlarının malın maliyetine bindirilebilmesi.
+ Stok modülünde hammadde, yarı mamül, mamül, ticari mal ve malzeme giriş ve çıkış işlemlerinin ayrıntılı olarak takip edilmesi, ürün grupları bazında stok seviyelerinin dönemsel olarak gelişiminin ayrıntılı olarak izlenmesi.
+ Normal mal alış ve satış işlemleri dışında iade, ithalat/ihracat,fason,hurda ya da dahili kullanım gibi bir çok hareket şeklinin takip edilmesi,Depozitolu ürün takibi yapılması.
+ Stok hareketlerinde ürünlere ve hareketlere özel sınırsız sayıda satır ve fatura alt iskontosunun uygulanması, yapılan tüm işlemlerin tek tek ya da toplu olarak fatura edilmesi ve muhasebeleştirilmesi.
+ Sınırsız sayıda depo kartı açılarak, depolar arası ürün giriş-çıkış işlemleri ile bedelsiz mal giriş-çıkış işlemlerinin takip edilmesi, Depolardaki sayım sonuçlarının girilebilmesi, otomatik olarak kayıtlı stok miktarları ile karşılaştırılıp, sayım farklarının kaydedilmesi.
+ Masraf ve iskontoların stok kalemlerine otomatik olarak yansıması, masraf dağıtımlarının miktara/tutara göre yapılabilmesi ya da hareket sırasında kullanıcı tarafından belirlenebilmesi.

Likom Presto Plus Yazılımı ile aynı anda birden çok süreci bir arada gerçekleş-tirebilirsiniz. Arayüzlerdeki birden fazla pencerenin aynı anda kullanılmasının (MDI- Multiple Document Interface) sağladığı yarar ve maksimum performasa ulaşılmasını hedefleyerek geliştirilmiş altyapısı sayesinde, kolaylıkla aynı anda birden çok işlemi sonuçlandırabilir, analizlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Satış

+Verilen tekliflerin ve alınan siparişlerin ayrıntılı olarak takip edilmesi.
+ Satışa sunulan ürün ve hizmetler için sınırsız sayıda fiyat ve fiyatla bağlantılı iskonto, vade ve ödeme koşulları ile fiyat listelerinin oluşturulması.
+ Fiyat farkı, Vade farkı ve kur farkı faturası oluşturabilme.
+ Fiyat listelerinden ürün ve hizmet kartlarına satış fiyatları aktarılarak ayrıntılı fiyat analizlerinin yapılması, kullanıcı bazında fiyat listelerini kullanma ve düzenleme yetkilerinin verilmesi.
+ Satış fatura ve irsaliyelerinin, müşteri ödeme koşullarına göre hızlı ve pratik bir şekilde oluşturulması, İrsaliyeler için toplu olarak fatura kesilmesi ve toplu fatura çıktılarının alınması, sipariş edilme ve termin tarihlerine göre satış işlemlerinin otomatik yapılası.
+ Satışların firma satış personellerine göre izlenerek, satış personeli performanslarının takip edilmesi.
+ Ürün grubu, müşteri grubu ve bölgesel satış performansı ve karlılık analizlerinin istenilen ayrıntıda takip edilmesi.
+ Müşeri ve satıcılara özgü fiyat listesi tanımlanabilmesi ve hareket esnasında tanımlı fiyat listesinin otomatik olarak getirilmesi.
+ Türkiye haritası üzerinden satış yapılan müşteriler, ürünler ve şehirleri detaylı olarak takibinin sağlanabilmesi.

Likom Presto Plus Yazılımı ile aynı anda birden çok süreci bir arada gerçekleş-tirebilirsiniz. Arayüzlerdeki birden fazla pencerenin aynı anda kullanılmasının (MDI- Multiple Document Interface) sağladığı yarar ve maksimum performasa ulaşılmasını hedefleyerek geliştirilmiş altyapısı sayesinde, kolaylıkla aynı anda birden çok işlemi sonuçlandırabilir, analizlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Satın Alma

+ Şirket içi satınalma taleplerinin oluşturulması ve izlenmesi.
+ Tedarikçilerden alınan tekliflerin ve verilen siparişlerin ayrıntılı olarak takip edilmesi.
+ Asgari-azami stok seviyeleri ve optimum sipariş edilme miktarları izlenerek en etkin kaynak yönetiminin sağlanması.
+ Stokların güncel olarak izlenmesi , sipariş ödeme koşulları ve bunların hangi stok hareketleri ile karşılandığının ayrıntılı olarak takibi.
+ Kullanıcı sipariş onay işlemleri ile sipariş kontrollerinin yapılması.
+ Hizmet ve stok kartları ile ilgili siparişlere ait alış irsaliyelerinin ve alış faturalarının kaydedilmesi.
+ Verilen siparişlerin teslim alınması aşamasında stok bilgilerinin otomatik olarak oluşturulması.
+ El terminali ile depolanan sipariş yada mal alımı hareketlerinin sisteme otomatik entegrasyonun yapılması.
+ Alım hareketlerinin proje bazında ve şube bazında takibinin yapılabilmesi.
+ Alım hareketi sırasında yada daha sonra ortaya çıkan ithalat, nakliye ve buna benzer diğar çeşitli masrafların te tek yada toplu olarak alış maliyetine yansıtılması.
+ Alım işlemi ile ilgili fiyat farkı, vade farkı ve kur farkı faturalarının hesaplanması.
+ Verilen siparişlere ilişkin ayrıntılı sorgulamalar yaparak istenilen detayda yönetim raporlarının alınması.

Likom Presto Plus Yazılımı ile aynı anda birden çok süreci bir arada gerçekleş-tirebilirsiniz. Arayüzlerdeki birden fazla pencerenin aynı anda kullanılmasının (MDI- Multiple Document Interface) sağladığı yarar ve maksimum performasa ulaşılmasını hedefleyerek geliştirilmiş altyapısı sayesinde, kolaylıkla aynı anda birden çok işlemi sonuçlandırabilir, analizlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Üretim Yönetimi

+ Ürün ve ara ürün bilgilerinin tanımlanması ve kullanılması.
+ Ürün ağaçlarının, iş merkezlerinin, üretim operasyonlarının ve tezgahların tanımlanması ve kullanılması, Rota tanımı yapılması, Alternatif malzeme kullanımı olan ürün ağaçlarının tanımlanması.
+ Tek tek yada toplu olarak iş emri ve Üretim talebi oluşturabilme.
+ İş emri bazında ürün ağacının ve operasyonlarının özelleştirilebilmesi ve iş emri bazında saklanması.
+ İş emrinde belirtilen operasyonların değişik zamanlarda ve birden fazla parçada gerçekleştirilebilmesi.
+ Tek tek yada toplu olarak gerçekleşme hareketlerinin yapılabilmesi, Endirekt maliyetlerin dağılım anahtarları yada belirtilen katsayılar ile ürünün maliyetine dağıtılması, Tezgah maliyetlerinin izlenebilmesi.
+ Malzeme İhtiyaç Planlaması yapılması.
+ Üretim süreç girdi (hammadde,yardımcı malzeme vb.) ve çıktılarının (mamül, yarı mamül,fire vb.) anlık ve ayrıntılı olarak izlenmesi.
+ Sipariş ve üretim talebinden iş emri oluşturulması, mevcut üretim durumunun izlenmesi, gerçekleşmelerin takibinin yapılması, Ürün ağacı içindeki yarı mamüllerin iş emri sürecinde seviyeli olarak otomatik açılması.
+ Üretilen ürün ve yarı mamül maliyetlerinin istenilen ayrıntıda hesaplanması ve izlenmesi, Maliyet Muhasebesi kayıtlarının gerçekleştirilmesi.
+ Mamül ve hammadde fire takibi ve Fason takibinin yapılabilmesi.

Likom Presto Plus Yazılımı ile aynı anda birden çok süreci bir arada gerçekleş-tirebilirsiniz. Arayüzlerdeki birden fazla pencerenin aynı anda kullanılmasının (MDI- Multiple Document Interface) sağladığı yarar ve maksimum performasa ulaşılmasını hedefleyerek geliştirilmiş altyapısı sayesinde, kolaylıkla aynı anda birden çok işlemi sonuçlandırabilir, analizlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Personel Yönetimi

+ Personelin sicil, kimlik ve maaş bilgilerinin tanımlanması.
+ Personel izin ve fazla mesai takibinin yapılabilmesi.
+ İşçi ve idari personelin maaş tahakkuklarının, aylık, günlük veya saatlik ücret olarak netten bürüte yada bürütten nete yapılabilmesi.
+ Esnek ek gelir ve ek kesinti tanımları sayesinde kullanıcının isteği doğrultusunda işlemlerin detaylandırılabilmesi.
+ İkramiye hesaplanmasının, fark ücreti hesaplanmasının ve toplu tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi.
+ Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamalarının yapılması.
+ Personel Devam Takip Sistemleri ile entegre olarak çalışabilmesi.
+ Maaşları bankadan ödenen personel için bankalara veri transferi.
+ Sosyal Güvenlik Kurumlarınca isenen personel listeleri, işçi giriş-çıkış bildirgeleri, hesap pusulası, aylık prim ve hizmet bordrosu, vizite kağıtları, işten ayrılma bildirimi, eksik gün çalışma bildirim formu, engelli personel durum çizelgesi, sigortalı bildirim belgesi gibi belgelerin düzenlenmesi.
+ ÜE-Bildirge ile aylık sigorta primlerinin internet üzerinden SGK’ya transferinin yapılması.
+Kullanıcı tarafından istenilen ek rapor ve firmaya özel bordro tasarımlarının yapılabilmesi.
+ Personel maaş farkı tahakkuku alınabilmesi ve toplu maaş zammı işlemlerinin yapılabilmesi.

Likom Presto Plus Yazılımı ile aynı anda birden çok süreci bir arada gerçekleş-tirebilirsiniz. Arayüzlerdeki birden fazla pencerenin aynı anda kullanılmasının (MDI- Multiple Document Interface) sağladığı yarar ve maksimum performasa ulaşılmasını hedefleyerek geliştirilmiş altyapısı sayesinde, kolaylıkla aynı anda birden çok işlemi sonuçlandırabilir, analizlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Yönetim Paneli

Likom Presto Plus değişik zaman dilimlerine yayılmış ödemeleri, tahsilatları ve mevcut özkaynakları aynı tabloda buluşturarak, zamana göre nakit akışının dağılımını gösterir. Bu sayede stratejik karaların zamanında alınmasını sağlayarak doğrudan öz varlık verimliliğine etki eder.Presto Plus gerçekleşen hareketlerle planlan hareketleri aynı platformda göstererek plan yapma ve planlanan işlemlere göre nakit akım durumundaki kritik seviyeleri görme imkanını sunar.Dolayısıyla oluşabilecek dar boğazları önceden görüp kaynakların kullanım zamanını ve yönünü doğru tayin edersiniz. Likom Presto Plus değişik zaman dilimlerine yayılmış ödemeleri, tahsilatları ve mevcut özkaynakları aynı tabloda buluşturarak, zamana göre nakit akışının dağılımını gösterir. Bu sayede stratejik karaların zamanında alınmasını sağlayarak doğrudan öz varlık verimliliğine etki eder.Presto Plus gerçekleşen hareketlerle planlan hareketleri aynı platformda göstererek plan yapma ve planlanan işlemlere göre nakit akım durumundaki kritik seviyeleri görme imkanını sunar.Dolayısıyla oluşabilecek dar boğazları önceden görüp kaynakların kullanım zamanını ve yönünü doğru tayin edersiniz.

Likom Presto Plus Yönetim Paneli,
+ İşletmenin zamana yayılan tüm vadeli ödeme ve tahsilatlarının takvim üzerinde günlere göre izlenebilmesi (fatura, çek,senet, banka kredileri, vadeli mevduatlar, kredi kartı taksitleri, planlanan ödeme ve tahsilatlar, KDV, Muhtasar ve SGK ödemeleri, vadesi gerçmiş borç ve alacaklar, kasa ve bankadaki ticari hesaplar vb.) tanımlanması.
+ Öz kaynakların zaman göre dağılımını inceleyebilme ve nakit akım yönünü planlama imkanı. yapılabilmesi.
+ En çok satılan ürünleri tutar, miktar ve grafiksel olarak izleyebilme. aylık, günlük veya saatlik ücret olarak netten bürüte yada bürütten nete yapılabilmesi.
+ Harita üzerinde şehirlere göre alış tutarları, satış tutarları, tedarikçi ve müşteri sayılarını analiz edebilme olanağı sağlar.

Orta ve Büyük ölçekli işletmeler için sektör bağımsız geliştirilen Likom Gusto ERP, gereksinim duyulan tüm iş süreçlerinin verimli ve güvenilir şekilde yönetilmesini, her seviyede yöneticinin dinamik parametrelerle etkin sorgulamaları gerçekleştirmesini ve doğru kararları zamanında almalarını sağlayan bir Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımıdır.
Kredili Satış

+Ayrıntılı müşteri sicil takibi yapılması.
+ Kefil takibinin yapılması.
+ Sınırsız sayıda kampanya ve fiyat listesi oluşturulması.
+ Tek bir ekranda stoklu yada stoksuz satış, taksitlendirme, tahsilat, faturalama, toplu senet basımı, taksit makbuzu dökümü, satış sözleşmesi dökümü yapılması.
+ Tek tuşla üzerinde işlem yapılan müşteriye geçmişte satışı yapılan ürünlerin ayrıntısını, iadeleri, geç yada erken ödemeleri , yapılan tahsilatları görebilme imkanı.
+ Ürün bazında ve belge bazında satış iadesi, satış iptali yapabilme, otomatik satış iade faturası oluşturabilme ve yapılan bu işlemlere bağlı olarak taksitlerin şade hareketlerinin otomatik oluşturulması.
+ Kullanıcı bazında öndeğerlerin ve giriş ve izleme ekranlarının özelleştirilebilmesi.
+ Alış-veriş ve risk limiti kontrolüne bağlı olarak hareket engelleme yapılması.
+ Seçenekli faizlendirme ve faiz dekontlarının oluşturulması.
+ Gecikme faizlerinin belge bazında izlenmesi.
+ Barkod desteği ile hızlı ve hatasız giriş imkanı, El terminali ile satışların aktarılması.
+ Bir çok marka POS ile entegrasyonun yapılması.
+ Kredi kartı ile yapılan satışların takibi.
+ Toplu mektup gönderimi ve çok sayıda taksit takibi raporunun alınması.

Orta ve Büyük ölçekli işletmeler için sektör bağımsız geliştirilen Likom Gusto ERP, gereksinim duyulan tüm iş süreçlerinin verimli ve güvenilir şekilde yönetilmesini, her seviyede yöneticinin dinamik parametrelerle etkin sorgulamaları gerçekleştirmesini ve doğru kararları zamanında almalarını sağlayan bir Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımıdır.
Finans

+ Alınan çek ve senetler ile ilgili çek-senet kasalarının ayrıntılı olarak takip edilmesi, Banka hesap izleme seçeneği ile banka hareketleri ve bunlara bağlı belgelerin ayrıntılı olarak sorgulanması, Banka işlemlerinde para çekme-yatırma, havale gönderme-alma, virman ve borç-alacak dekotlarının düzenlenmesi, bankalardaki vedesiz mevduat ve vadeli mavduat hesaplarının, beklenen faiz gelirleri ile diğer giderlerin takibinin yapılması.
+ Banka kredi sözleşmelerinin(rotatif, spot veya taksitli ticari) sisteme tanımlanması ve bankalardan alınan nakdi kredilerin, beklenen anapara, faiz, vergi ve diğer geri ödemelerin hesaplanması ve gayrinakdi kredilerin takibinin yapılması, cari vade faiz ve yaşlandırma raporlarının ayrıntılı olarak alınabilmesi, müşteri risklerinin ve kredi limitlerinin izlenmesi.
+ Müşterilere kesilen faturalara bağlı tahsilatların kararlaştırılan ödeme şekillerine göre nakit, banka havalesi veya çek/senet işlemleri ile tahsil edilmesi.
+ Toplu havale, EFT ve çek takas işlemlerinin bankalara veri transferinin yapılması.
+ Verilen çek ve senetlerin takip edimesi, çek senet raporlarının tarihsel bazda alınması, alınan ve verilen teminat mektuplarının takibi.
+ Satıcılardan alınan faturalara bağlı ödemelerin anlaşma koşullarına göre nakit, banka havalesi yada çek/senet işlemleri ile yapılması.
+ Tüm finans hareketlerinin proje bazında, şube bazında ve gelir-gider yerleri bazında takibinin yapılabilmesi.
+ Genel Virman özelliği ile kasa, banka, cari ve muhasebe virman hareketlerinin tek bir belgede girilebilmesi.

Orta ve Büyük ölçekli işletmeler için sektör bağımsız geliştirilen Likom Gusto ERP, gereksinim duyulan tüm iş süreçlerinin verimli ve güvenilir şekilde yönetilmesini, her seviyede yöneticinin dinamik parametrelerle etkin sorgulamaları gerçekleştirmesini ve doğru kararları zamanında almalarını sağlayan bir Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımıdır.
Muhasebe

+ Birden fazla firma ve bir firma içinde sınırsız sayıda mali dönem takibi.
+ Dövizli çalışma.
+ Kur farkı fişi oluşturma.
+ Belirtilen döviz kurundan veya hareket dövizinden rapor alma.
+ Fiş kopyalama, Ters fiş yaratma, Toplu Bakiye Kapatma, Toplu Yansıtma Kaydı Oluşturma.
+ Hesaplar arası hareket aktarma.
+ Toplu Hesap Kartı Değiştirme.
+ Muavin defteri satırından fişe bağlanma.
+ Fiş içinde seçilen satırın muavin defterini veya mizanını alabilme.
+ Otomatik KDV ayırma.
+ Fiş Konsolidasyonu.
+ Yevmiye fişlerine ek belge bağlayabilme.
+ Konsolide veya Dönem karşılaştırmalı mali tablo alabilme.
+ Verilen tarih bazında geçmiş kayıtları kilitleme.
+ Yevmiye fişine verilen özel kodlar ile proje takibi, şube takibi, gelir-gider takibi.

Orta ve Büyük ölçekli işletmeler için sektör bağımsız geliştirilen Likom Gusto ERP, gereksinim duyulan tüm iş süreçlerinin verimli ve güvenilir şekilde yönetilmesini, her seviyede yöneticinin dinamik parametrelerle etkin sorgulamaları gerçekleştirmesini ve doğru kararları zamanında almalarını sağlayan bir Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımıdır.